4 locuri de muncă în Arte, Arhitectură Și Design în Iaşi, Nord-Est.

Angajare persoana cu permis de conducere cu categoria B si C. Locatie stabila: depozut materiale de constructii
Candidatul ideal • Studii medii - şcoală profesională sau liceu de profil: electric, electronic, electrotehnic sau energetic • Experienţă în execuţia ...
1.500 RON
Restaurant Mado cu locația în Palas Mall își mărește echipa! Avem nevoie de bucătari(băieți) cu sau fără experienta. Se oferă salariu atractiv, program ...
Vrei un loc de muncă part-time în care să te distrezi și să muncești în același timp? Alătură-te echipei noastre, Top-Kids. Cu peste 7 ani experiență în ...
Am selectat lista de posturi vacante din categoria "Arte, Arhitectură Și Design", care s-ar putea potrivi
Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu“, Comănești
Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu“, Comănești, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante, perioadă nedeterminată, de secretar şef.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:studii superioare;studii in domeniul de contabilitate;experienţă în domeniu de cel puţin 2 ani;domiciliul stabil în Comăneşti.Concursul se va organiza conform calendarului următor:31 august 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;05 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul şcolii din Comăneşti, str. Republicii nr. 86, judeţul Bacău, tel. 0234374264, e-mail scoalanr1conianestifayahoo.com.
Inter-Consulting Europe (UK) Ltd
*BSc or BEng degree qualified in Mechanical Engineering / Product Design or similar*Min 5 years PROE, any Driveline, Gear Box.*Internal combustion engine components including cylinder head, valves, crankshaft, pistons and con rods. *Be an expert user on CREO / Pro Engineer / Pro E / Wildfire, ideally 5- 10 years exposure to this CAD package.*Heavy Machine processing Vehicle expertise.*Proficiency with using Microsoft Office*Good time management skills and the ability to help manage different projects*Excellent communication skills*The ability to work well alone as well as part of a team*Advanced level of English is required (both spoken and written). The Mechanical Design Engineer role will involve:*Contributing to the design and development of new products as well as developing changes to existing ones*Using Creo CAD software for 3D design work*Communicating effectively with different team members*Taking designs right through from concept to production being involved with prototyping too*Working within the existing design team as the company continues to grow *Designing jigs and fixtures as required*Defining BOM's*Helping to solve any production issues that may arise Start Date: Ongoing to 2018End Date: 6-24 months plusLocation: Gothenburg.If you are interested in this position, please apply with an up to date CV as soon as possible, along with your availability on ICAUTODESIGN
Companie din Marea Britanie angajeaza operator introducere, validare si prelucrare date ATRIBUTII PRINCIPALE: gestionarea relatiei cu clientii companiei asigurarea emiterii documentelor– avize, facturi, anexe, corespondenta, in termenele contractate ; introducerea si validarea datelor pe suport electronic; gestionarea unei arhive scriptice si electronice generate zilnic sau periodic conform procedurilor interne de lucru; asigurarea conformitatii datelor introduse cu documentele primare; salvarea periodica a datelor introduse pe suportul recomandat ; solicitarea restaurarii - la nevoie - a datelor salvate; pastrarea copiilor de siguranta ale datelor salvate pe suport electronic. RESPONSABILTATI: - raspunde de calitatea activitatii de operare/ validare / prelucrare date din cadrul societatii si de corectitudinea si legalitatea inscrisurilor efectuate ; - raspunde de efectuarea operatiunilor in functie de prioritati si urgente, conform precizarilor sefilo rierarhici si/sau de cadenta procedurilor zilnice de lucru in echipasau individual; - raspunde de respectarea disciplinei muncii ; - raspunde de incadrarea in termenele de efectuare a activitatilor stabilite prin contractele incheiate de companie cu terti beneficiari; - raspunde de corectiileefectuate in inscrisuri; CERINTE: domiciliul in MunicipiulVaslui sau imprejurimi studii finalizate, minim medii, preferabil superioare cunoasterea limbii engleze la un nivel minim // mediu reprezinta un avantaj considerabil; experienta este preferabila, dar nu esentiala, deoarece se ofera instruire. BENEFICII Salariul se va discuta la interviu cu fiecare candidat. Orientativ, se ofera peste media locala.Remuneratia va creste corelat cu evolutia angajatului Compania ofera bonuri periodice, in functie de performanta Mediu de lucru dynamic, intr-o echipa formata din profesionisti Posibilitatea dezvoltarii unei cariere in domeniu. Activitatea se desfasoara la centru de afaceri. Cei interesati pot trimite CV-ul la adresa alex.s@stuccolimited.co.uk. sau tel :075587889.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de administrator financiar – contabil şef.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:studii superioare,minimum 3 ani vechime în specialitate în învăţământ.Concursul se va organiza conform calendarului următor:28 august 2018, termen limită de depunere a dosarelor;07 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;10 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, str. Oituz, nr.24, telefon: 0234/557.300.
Depozit en-gross SAVCOM Scheia, angajeaza soferi cat. B, C, cu atestat marfa pentru curse interne (in tara). Se ofera salariu motivant. Relatii suplimentare la tel