4 locuri de muncă în Transport Și Logistică în Cluj-Napoca, Nord-Vest.

SC Seko Sieta SRL
Candidatul ideal Absolvent min. studii medii Experiența anterioara intr-o pozitie similara Experienta in alimentarea liniilor de ...
Se va negocia in urma interviului
DESCRIERE JOB Capitoliu Bistro angajeaza MANAGER VANZARI pentru bistro, sali evenimente, delivery.Cerinte:experienta in domeniul ...
Emerson
Summary  of Role: Generate daily new purchase orders to suppliers: analyze the proposals from the ERP system -APS, validate / modify planned ...
2.200 EUR
Se încarcă din Spania pentru Franța, Belgia, Olanda, Germania și retur, un singur șofer, se respectă programul, sfârșitul de săptămâna se face de obicei în ...
Am selectat lista de posturi vacante din categoria "Transport Și Logistică", care s-ar putea potrivi
Primăria Comunei Floreşti
Primăria Comunei Floreşti, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de şofer (1 post).Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:studii liceale, absolvite cu diplomă de pe bacalaureat;vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de şofer – studii liceale, experienţă profesională specifică mai mare de 3 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:21 august 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;27 august 2018, ora 12.00: proba scrisă;31 august 2018, ora 10.00: proba interviu.Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Incluziune socială, comuna Floreşti, str. Ioan Rusu nr. 15, Date contact – coordonator – Gal Amalia, 0264-265806.
Descrierea postului: -Gestionează activitatea depozitului și a personalului din subordine -Elaborează împreună cu coordonatorul de filială și propune spre aprobarea conducerii planul de cheltuieli și investiții pentru activitatea de depozitare și manipulare marfă -Răspunde de buna funcționare a utilajelor, instalațiilor și mașinilor din dotarea departamentului și asigură efectuarea cu bune rezultate a tuturor reviziilor periodice -Organizează, urmărește și verifică activitatea de pregătire și încărcare/descărcare a mărfurilor -Stabilește metode și ia măsuri pentru optimizarea bugetului de cheltuieli ( materiale, scule, consumabile, energie, ambalaj, echipament producție, combustibil etc.) -Analizează și raportează lunar către coordonatorul de filială, cheltuielile realizate de către depozit; face propuneri pemtru rentabilizarea activității -Evaluează periodic activitatea tuturor angajaților din subordine și comunică concluziile și/sau deciziile rezultate în urma evaluărilor către coordonatorul de filială Cerințe: -Minimum 2 ani experiență într-o poziție similară -Studii superioare, preferabil studii tehnice -Limba engleză-nivel mediu -Cunoștințe de legislație comercială -Operare PC: Word, Excel, Power Point, programe de baza de date -Cunoștințe despre modul de utlizare a utilajelor de ridicat și legislației pentru depozitarea mărfurilor de lemn Beneficii: -Salariu motivant + sistem de bonusare trimestrial -Transport asigurat Publicat prin JobZZ.ro, vezi anunțul complet aici.
Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj
Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de şofer autosanitară I la Substaţia Gherla.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;cel puţin 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;certificat de absolvire a cursului de ambulanţier.Concursul se va organiza conform calendarului următor:10 august 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;20 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;22 august 2018, ora 09.00: proba practică;24 august 2018, ora 09.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Cluj, e-mail: runos@sajcluj.ro, telefon 0264/407.009, fax 0264/433.240.
Angajam Șofer autocamion pe comunitate necesar card tahograf atestat permis B. C. E experienta minim un an. Salar motivat plata la zi.