4 locuri de muncă în Asistență Medicală Și Servicii Medicale în Cluj-Napoca, Nord-Vest.

Xvet impex
Farmacie veterinara angajeaza medic veterinar pentru vanzare medicamente si hrana pentru animale.    
GVP Consulting
"Te vrem in echipa noastra daca: - ai ales aceasta meserie din pasiune si dorinta de a ajuta - ai principii de viata sanatoase, atitudine si ...
1.500 EUR
Firma englezeasca angajeaza infirmier/a pentru munca in azil. Nu se cere calificare sau experienta. Se ofera contract de munca, salar incepand cu 8 lire ...
ofer post de farmacist in farmacie in circuit deschis situate in Sigma Shopping Center,cu program de lucru de tip mall,7 zile/sapt. farmacia de tip ...
Am selectat lista de posturi vacante din categoria "Asistență Medicală Și Servicii Medicale", care s-ar putea potrivi
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:• 3 posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, cu studii post liceale (PL ) fără vechime în specialitate, in cadrul:Secţiei CI. A.T.I.- 1;Secţiei CI. Pediatrie III – 2.• 1 post temporar vacant dc asistent medical debutant, in specialitatea laborator/ medicină generală, cu studii postliceale PL, fără vechime în specialitate, în cadrul Laboratorului Analize Medicale – 1;• 1 post temporar vacant de referent de specialitate, gradul III, cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă in profil tehnic, economic sau juridic, cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni, în cadrul Serviciului Aprovizionare-Achiziţii – 1.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Concursul se va organiza conform calendarului următor:08 august 2018, ora 11.00: data limită pentru depunerea dosarelor;20 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;23 august 2018, proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca din Str. Moţilor nr. 68, telefon: 0264/597.706, interior 110.
Simens
We are supporting you to grow professionally and personally, to achieve your goals and to develop your individual career. Find a new opportunity to contribute with your abilities and ideas and to uncover your potential.We are looking forward to working with you within Siemens!Location: Cluj NapocaCompany description:With 110 years of presence in Romania, Siemens is a global technology powerhouse that owns innovative solutions in the areas of electrification, automation and digitalization.Software and R&D play a crucial role at Siemens. The Corporate Technology division in Brasov and Cluj-Napoca is the competence center for research, software development, IT and engineering, which makes the company a major leader in vertical IT technologies.For more information about Siemens please visit www.siemens.ro and http://www.siemens.com/innovation. What are my responsibilities?•Transfer functional requirements into solution proposals and technical specifications•Consolidate material master data across complete enterprise system landscape•Develop process-step enhancements (user interfaces, process flexibility improvements, custom validations) and custom objects•Conduct Unit / Component testing•Prepare comprehensive technical documentation of the implemented solution•Make sure that quality requirements of the software implementation are met•Perform related duties as assigned What do I need to qualify for this job?•Senior ABAP Developer•Knowledge of end-to-end processes for the entire master data lifecycle in the finance area•Knowledge of S/4 Hana•Knowledge of SAP MDG master data management solution would be a plus•Bachelor Degree in Computer Science, Engineering Science or equal education•Good communication skills, customer focus and organizational skills. Team player•Proficiency in English•German language is a plus•Possibility to travel / work onsite at customer location What else do I need to know? BenefitsSiemens is investing in you to ensure your satisfaction, motivation and performance.• Attractive compensation package and work climate• Meal tickets• Yearly bonus system• Private health and life insurance• Private pension• Flexible schedule and work from home policy• Personal and professional development through trainings and certifications